• API
  • 中文

连接器

连接器存在于几乎所有的电气应用中,它们用于电力、电信、音频、视频、计算、嵌入式系统、自动化、运输、ATE系统和闪电等应用。连接可以是永久性的,也可以是可拆卸的。在每个联轴器中,通常有一个“内螺纹”(插座)和一个“外螺纹”(插头)配合在一起。在其内部结构中,连接器由触点或端子和电介质构成,电介质由连接器的封装或外壳固定在一起。
用于在电路之间建立电气连接或光学耦合的机电设备
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 703W-00/53 23476 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.65000 1.65000 1.43400 1.28110 0.91506 0.85406
DK 703W-00/52 5009 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/54 15313 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.65000 1.65000 1.43400 1.28110 0.91506 0.85406
DK 703W-00/03 900 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.18000 1.18000 0.99500 0.89320 0.64963 0.58873
DK 703W-00/08 29023 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.18000 1.18000 0.99500 0.89320 0.64963 0.58873
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 701W-15/26 15630 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.27000 1.27000 1.06900 0.95990 0.69811 0.63266
DK 701W-X2/03 0 1 Bulk - Qualtek - 1.48000 - - - - -
DK 701W-X2/02 33538 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.27000 1.27000 1.06900 0.95990 0.69811 0.63266
DK 701W-15/31 5916 1 Bulk - Qualtek - 1.45000 - - - - -
DK 701W-15/21 10517 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.27000 1.27000 1.06900 0.95990 0.69811 0.63266
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PX0587 1064 1 Bulk - Bulgin 20 Weeks 7.71000 7.71000 6.97000 6.10240 4.49652 -
DK PX0580/63 6383 1 Bulk - Bulgin 18 Weeks 3.74000 3.74000 3.39300 2.98960 2.16746 2.01798
DK PX0587/SE 324 1 Bulk - Bulgin - 8.09000 - - - - -
DK PX0580/TERM 240 1 Bulk - Bulgin 20 Weeks 6.33000 6.33000 5.72000 5.00860 3.69054 3.50601
DK PX0580/PC 8418 1 Bulk - Bulgin 40 Weeks 4.07000 4.07000 3.69100 3.25220 2.35784 2.19524
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK FN9222-6-07 235 1 Tray - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 9.62000 9.62000 8.65500 - - -
DK FN9222B-1-06 781 1 Tray - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 6.69000 6.69000 6.04900 - - -
DK FN9222-1-06 320 1 Tray - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 6.71000 6.71000 6.07100 - - -
DK FN9222S-3-06 0 1 Tray - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 6.96000 6.96000 6.29000 - - -
DK FN9222R-15-06 12854 1 Tray - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 6.53000 6.53000 5.90100 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK FN9260B-6-06 781 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 17.71000 17.71000 15.34900 12.65020 - -
DK FN9264-4-06 1181 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 19.26000 19.26000 16.86900 15.09900 - -
DK FN9260-10-06 61 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 17.96000 17.96000 15.57000 12.83200 - -
DK FN9260-4-06 0 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. 16 Weeks 17.63000 17.63000 15.27500 12.58960 - -
DK FN9263-10-06 141 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 19.42000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PE0S0SZXC 120 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 51.55000 - - - - -
DK PE0S0DMXE 115 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors - 45.16000 - - - - -
DK PE0S0SS6B 163 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters 16 Weeks 33.54000 33.54000 29.37000 26.28780 - -
DK PE0S0SBX0 46 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters 11 Weeks 22.18000 22.18000 19.42200 17.38360 - -
DK PE0S0DZXC 574 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 54.00000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 1-6609075-7 0 2 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 18.30000 - - - - -
DK 1-6609001-2 0 2 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 20.60000 - - - - -
DK 1-6609006-4 0 3 Box - TE Connectivity Corcom Filters - 11.44000 - - - - -
DK 1-6609208-7 482 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 5.43000 - - - - -
DK 1-6609005-2 0 60 Box - TE Connectivity Corcom Filters - 15.21000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 703W-00/53 23476 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.65000 1.65000 1.43400 1.28110 0.91506 0.85406
DK 703W-00/52 5009 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/54 15313 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.65000 1.65000 1.43400 1.28110 0.91506 0.85406
DK 703W-00/04 56391 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.16000 1.16000 - 0.87510 - 0.57624
DK 703W-00/08 29023 1 Bulk - Qualtek 28 Weeks 1.18000 1.18000 0.99500 0.89320 0.64963 0.58873
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770W-X2/04 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-00/01 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-X2/10 142340 1 Bulk - Qualtek 45 Weeks 1.37000 1.37000 1.19400 1.06690 0.76204 0.71124
DK 770W-X2/13 828 1 Bulk - Qualtek 45 Weeks 1.37000 1.37000 1.19400 1.06690 0.76204 0.71124
DK 770W-X2/11 0 5,000 Non-Stock Bulk - Qualtek 45 Weeks 0.89114 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770W-X2/04 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-00/01 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-X2/10 142340 1 Bulk - Qualtek 45 Weeks 1.37000 1.37000 1.19400 1.06690 0.76204 0.71124
DK 770W-X2/03 1958 1 Bulk - Qualtek 26 Weeks 1.37000 1.37000 1.19400 1.06690 0.76204 0.71124
DK 770W-X2/11 0 5,000 Non-Stock Bulk - Qualtek 45 Weeks 0.89114 - - - - -