• API
  • 中文

无源元件

无源元件提供电信号的衰减,而不是产生或放大。它消耗能量,但不产生或控制能量。电阻器、电容器、电感器和变压器是电子产品中使用的主要无源元件。
能够影响电流流动,但不会产生、放大或控制电流的部件。
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MEM2061-01-188-00-A 4655 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT 9 Weeks 1.20000 1.20000 1.01700 0.91320 - -
DK MEM2012F10R0 48411 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD TDK Corporation - 0.42000 0.21634 0.39400 0.35150 - -
DK MEM2051-00-195-00-A 6158 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.25000 - - - - -
DK MEM2067-02-180-00-A 20032 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.19000 - - - - -
DK MEM2075-00-140-01-A 26261 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 2.06000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NFL21SP157X1C3D 13231 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16063 0.29200 0.26100 - -
DK NFL21SP706X1C3D 5555 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.37000 0.19074 0.34700 0.30990 - -
DK NFL21SP307X1C3D 21778 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16045 0.29200 0.26070 - -
DK NFL21SP506X1C3D 79604 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.42000 0.21526 0.39200 0.34970 - -
DK NFL21SP107X1C3D 38241 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16063 0.29200 0.26100 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK IP4254CZ16-8-TTL,1 0 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.52000 0.27455 0.50100 0.35530 - -
DK IP4253CZ16-8-TTL132 42863 1,697 Bulk USD NXP USA Inc. - 0.18000 0.18000 - - - -
DK IP4256CZ5-W,115 0 - Bulk - Nexperia USA Inc. - - - - - -
DK IP4256CZ3-M,315 0 3,125 Non-Stock Bulk - NXP USA Inc. - 0.51128 - - - - -
DK IP4254CZ8-4-TTL,13 356216 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.23000 0.11842 0.21600 0.19240 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NFL18ST307H1A3D 79 1 Non-Stock Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.53000 0.53000 0.50400 - - -
DK NFL18ST207H1A3D 2936 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.53000 0.27627 0.50400 0.35750 - -
DK NFL18ST207X1C3D 23256 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.51000 0.25889 0.47100 0.42060 - -
DK NFL18ST307X1C3D 2926 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.51000 0.25889 0.47100 0.42060 - -
DK NFL18ST107H1A3D 26346 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.53000 0.27627 0.50400 0.35750 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MEM2061-01-188-00-A 4655 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT 9 Weeks 1.20000 1.20000 1.01700 0.91320 - -
DK MEM2012SC151T001 63383 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD TDK Corporation - 0.42000 0.21634 0.39400 0.35150 - -
DK MEM2051-00-195-00-A 6158 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.25000 - - - - -
DK MEM2067-02-180-00-A 20032 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.19000 - - - - -
DK MEM2075-00-140-01-A 26261 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 2.06000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK IP4254CZ16-8-TTL,1 0 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.52000 0.27455 0.50100 0.35530 - -
DK IP4253CZ16-8-TTL132 42863 1,697 Bulk USD NXP USA Inc. - 0.18000 0.18000 - - - -
DK IP4256CZ5-W,115 0 - Bulk - Nexperia USA Inc. - - - - - -
DK IP4256CZ3-M,315 0 3,125 Non-Stock Bulk - NXP USA Inc. - 0.51128 - - - - -
DK IP4252CZ16-8-TTL,1 87532 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.37000 0.18925 0.34500 0.30750 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NFL21SP157X1C3D 13231 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16063 0.29200 0.26100 - -
DK NFL21SP706X1C3D 5555 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.37000 0.19074 0.34700 0.30990 - -
DK NFL21SP307X1C3D 21778 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16045 0.29200 0.26070 - -
DK NFL21SP206X1C7D 89233 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.37000 0.19038 0.34700 0.30930 - -
DK NFL21SP107X1C3D 38241 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Murata Electronics - 0.31000 0.16063 0.29200 0.26100 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK DSS1NB32A271Q91A 7932 1 Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) USD Murata Electronics 27 Weeks 0.28000 0.28000 0.25800 0.23020 - -
DK DSS1NB31H104Q91A 4378 1 Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) USD Murata Electronics 27 Weeks 0.28000 0.28000 0.25800 0.23020 - -
DK DSS1NB32A471Q91A 2037 1 Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) USD Murata Electronics 27 Weeks 0.28000 0.28000 0.25800 0.23020 - -
DK DSS1NB32A101Q91A 1378 1 Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) USD Murata Electronics 27 Weeks 0.28000 0.28000 0.25800 0.23020 - -
DK DSS1NB32A102Q91A 7202 1 Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) USD Murata Electronics 27 Weeks 0.28000 0.28000 0.25800 0.23020 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MEM2061-01-188-00-A 4655 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT 9 Weeks 1.20000 1.20000 1.01700 0.91320 - -
DK MEM2012SC151T001 63383 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD TDK Corporation - 0.42000 0.21634 0.39400 0.35150 - -
DK MEM2051-00-195-00-A 6158 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.25000 - - - - -
DK MEM2067-02-180-00-A 20032 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 1.19000 - - - - -
DK MEM2075-00-140-01-A 26261 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) - GCT - 2.06000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK IP4254CZ8-4-TTL,13 356216 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.23000 0.11842 0.21600 0.19240 - -
DK IP4253CZ16-8-TTL132 42863 1,697 Bulk USD NXP USA Inc. - 0.18000 0.18000 - - - -
DK IP4256CZ5-W,115 0 - Bulk - Nexperia USA Inc. - - - - - -
DK IP4256CZ3-M,315 0 3,125 Non-Stock Bulk - NXP USA Inc. - 0.51128 - - - - -
DK IP4252CZ16-8-TTL,1 87532 1 Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) USD Nexperia USA Inc. 8 Weeks 0.37000 0.18925 0.34500 0.30750 - -