• API
  • 中文

比较器

运算放大器比较器是一种电子设备,它比较两个信号并输出数字信号,指示哪个信号的幅度较大。
用于比较两个信号的集成电路