• API
  • 中文

光纤电缆

扁平带状电缆是计算中常用的用于互连外围设备的多导体扁平电缆,通常由绝缘位移连接器端接。例如用于硬盘驱动器和CD驱动器的PATA电缆,它们也可以在电子原型和调试接口中找到。
多线平面电缆
FIBER OPTIC CBL SMA-SMA 2M
FIBER OPTIC CBL FC-FC POF 5M
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33582310050020 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310500016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310300016 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
DK 33582310200021 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DK 33582310010016 0 0 Bulk CNY HARTING - Obsolete - - - - -
DUPLEX MULTIMODE 62.5/125 FIBER
DUPLEX MULTIMODE 62.5/125 FIBER
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK N306-12M 3 1 Bulk CNY Tripp Lite - 241.06000 241.06000 - - - -
DK N306-46M 13 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 474.67000 474.68000 435.60200 382.54560 - -
DK N306-23M 9 1 Bulk CNY Tripp Lite - 344.35000 344.35000 - - - -
MTP/MPO FAN-OUT CABLE, MTP/MPO T
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK N844-05M-8LC-P 0 0 Bulk CNY Tripp Lite - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -
CABLE ASSEMBLY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 33612210500001 0 0 Bulk CNY HARTING - - - - - -